Neděliště

Po přesunu rakouské Severní armády polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka od Dubence se okolí Nedělišť stalo místem velké koncentrace jednotek. Dne 1. července 1866 se v nedělišťském zámku ubytoval generální štáb IV. armádního sboru s polními podmaršálky hrabětem Festetićsem a baronem Mollinarym. Od Nedělišť k Sendražicím byly dva dny před bitvou udělány velké náspy pro děla.

V noci na 3. července 1866 tábořily východně od obce brigády arcivévody Josefa (pěší pluk č. 67 a 68, prapor polních myslivců č. 30 a čtyřliberní pěší baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 4), plukovníka Poeckha (pěší pluk č. 37 a 51, prapor polních myslivců č. 8 a čtyřliberní pěší baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 4) a generálmajora Fleischhackera (pěší pluk č. 6 a 61, prapor polních myslivců č. 13 a čtyřliberní pěší baterie č. 2 dělostřeleckého pluku č. 4) od IV. armádního sboru polního podmaršálka hraběte Festetićse společně s husarským plukem č. 7. Na jih od Nedělišť zaujaly postavení tři brigády VIII. armádního sboru arcivévody Leopolda. Brigáda plukovníka Wöbera (pěší pluk č. 21 a 32, prapor polních myslivců č. 24 a čtyřliberní pěší baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 9) od téhož sboru stála mezi Nedělišti a Hořiněvsí. V bezprostřední blízkosti východního okraje obce stála pod ochranou hulánského pluku č. 2 armádní dělostřelecká záloha. Ve 3 hodiny v noci opustily tábořiště brigády VIII. armádního sboru, aby zaujaly postavení za saským armádním sborem u Probluze. Mezi 4. a 5. hodinou obdržel podmaršálek Festetićs novou bitevní dispozici a v 8 hodin ji začal realizovat rozestavením mezi Chlumem a Nedělišti. V té době byla jeho brigáda pod velením generálmajora Brandensteina (pěší pluk č. 12 a 26, prapor polních myslivců č. 27 a čtyřliberní pěší baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. 4) stojící na předních strážích u Máslojed zapletena do boje o les Svíb. Sbor byl proto odeslán k Máslojedům.
Rovněž rakouský II. armádní sbor, kromě Henriquezovy brigády (pěší pluk č. 14 a 27, prapor polních myslivců č. 9 a čtyřliberní pěší baterie č. 2 dělostřeleckého pluku č. 2), táhl k Hořiněvsi. V odpoledních hodinách, kdy začal mohutný útok jednotek pruského korunního prince Bedřicha Karla, byla do prostoru Nedělišť zatlačena od výšiny Horka Thomova brigáda (pěší pluk č. 40 a 69, prapor polních myslivců č. 2 a čtyřliberní pěší baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. 2) od II. armádního sboru. Ústup brigády generálmajora Saffrana (pěší pluk č. 64 a 80, prapor polních myslivců č. 11 a čtyřliberní pěší baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 2) od téhož sboru k Nedělištím kryl III. prapor pěšího pluku č. 80. Mezi Máslojedy a Nedělišti se však musel zformovat do obranného karé, aby čelil útoku pruského 2. dragounského pluku. Po jeho odražení se prapor stáhl k Nedělištím. Rovněž brigáda generálmajora Württemberga (pěší pluk č. 47 a 57, prapor polních myslivců č. 20 a čtyřliberní pěší baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 2) byla nucena na svém přesunu od Máslojed odrazit útok pruské jízdy.

 

František Josef I.

rakouský císař František Josef I.

 

Zámek v Nedělištích utrpěl v bitvě několik dělových zásahů. Prusové v zámku zřídili rozsáhlý lazaret, který zde fungoval do 31. října 1866. Ranění vojáci byli přenášeni nejenom do zámku, ale další lazarety vznikly i v kůlně pod panskou sýpkou, v panských stodolách stojících blízko ní a v lazaret se proměnil i kostel. Za panskou zahradou byla vykopána šachta, kam byli ukládáni mrtví vojáci. Když byl hromadný hrob zaplněn ostatky vojáků, byla vykopána další šachta.
Dne 4. listopadu 1866 císař František Josef I. při návštěvě bojiště zajel i do Nedělišť a pobyl krátce v zámku. 12. listopadu 1866 se mělo v Nedělištích rozdělovat obilí lidem poškozeným válkou. Pro nepokoje byl termín odložen na 15. listopadu, nyní však již za přítomnosti četníků se strážmistrem. Během války roku 1866 byly v Nedělištích způsobeny škody na polích za 75 000 zlatých. V roce 1867 obec dostala jako náhradu těchto škod 2 200 zl. a za pruské rekvizice 300 a pak ještě 750 zl. a 12 korců obilí. Za války rovněž vyhořely tři domy v Horních Nedělištích. Roku 1869 bylo v Nedělištích 68 domů a 604 obyvatel.

 

pomníky Neděliště

hromadné hroby Neděliště

 

Na vojenském hřbitově z roku 1866, který se nachází severně od zámku, jsou umístěny pomníky e.č. 40-42, 114, 326, 329 a 388. Největší počet válečných hrobů a pomníků z roku 1866 se nalézá na hřbitově u kostela Nanebevzetí Panny Marie: jsou to pomníky e.č. 36-39, 115-120. Místo posledního odpočinku na zdejším hřbitově nalezl také plukovník Sigmund Görtz von Zertin, náčelník generálního štábu rakouského II. armádního sboru, který zemřel na následky smrtelného střelného zranění v čp. 16 v Máslojedech.
V místě polního okopu č. I ve stráni nad silnicí vedoucí z Nedělišť do Sendražic se zachoval pomník e.č. 328.

 

 

Neděliště - infotabule

Neděliště – infotabule