Les Svíb

Les Svíb vypadal v roce 1866 jinak než v dnešních dnech. Vypovídá o tom Österreichs Kämpfe im Jahre 1866: „Tento les nepravidelného vnějšího tvaru, od západu na východ 2 000 kroků dlouhý a v průměru přes 1 000 kroků široký, pokrývá výšinný hřeben, který přibližně v polovině dosahuje úrovně ostatních dominujících bodů krajiny, potom ale jak k Bystřici tak k Máslojedům klesá malým nestejnoměrným hřbetem. Sklon výšiny k jihu je všeobecně mírnější než sklon k severu; oba svahy jsou mnohokrát přervány roklemi. Východně od nejvyššího bodu, tam proti straně rakouského postavení, sestával les z poměrně nízkého mladého porostu, v mnoha stech hranic dřeva zde byly vyrovnány staré kmeny pořezané na sáhy a tyto hráně dříví nabízely krytí spíše než les sám. Západní polovina lesa obrácená k Bystřici – částečně jehličnatého dílem listnatého – byla z vysokých kmenů; východní okraj této lesní partie probíhal právě přes nejvyšší bod výšiny od jihu na sever. Toto je všeobecně fyziognomie lesa, který se proslavil boji, jež v něm zuřily. Na toto místo, kde padly tisíce udatných mužů v nejúpornějších zápasech, nelze vstoupit bez vážných pocitů.“

Na východním konci lesa za myslivnou se zvedají proti sobě dva monumentální pískovcové obelisky. Ten levý, e.č. 223, ozdobený vojenskými odznaky a vavřínovým věncem byl zřízen roku 1891 důstojnickým sborem na paměť padlým rakouského praporu polních myslivců č. 11. Prapor byl doplňován v Dolních Rakousích v St. Pöltenu a náležel k brigádě generálmajora barona Saffrana (pěší pluky č. 64 a 80, myslivecký prapor č. 11 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 2) od II. armádního sboru. Je věnován třem důstojníkům – nadporučík Anton Seemann, poručíci Anton Kuttalek z Ehrengreifu a  Ignaz Heyden – a 96 mužům.

 

mapa Svíb 1866

mapa Svíb 1866

 

Naproti stojí pomník e.č. 272 rakouského pěšího pluku č. 67 svob. pána, rytíře Schmerlinga, doplňovaný Maďařy a Slováky od Prešova. Ten byl začleněný do brigády arcivévody Josefa (pěší pluky č. 67 a 68, myslivecký prapor č. 30 a baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 4) ze IV. armádního sboru. Pomník je zdobený plastikami dubového věnce a císařské orlice. Byl zřízen důstojnickým sborem roku 1892 a jedná se o práci Zdeňka Ježka z Hradce Králové.

 

pohlednice les Svíb 1900

pohlednice les Svíb 1900

 

pohlednice les Svíb 1934

pohlednice les Svíb 1934

 

„V lese obyčejně vykopána jáma jen na „štych“ hluboko, 30 až 50 cm, a sem narovnány byly mrtvoly a vyhozenou hlínou trochu přikryty. Kde půda dovolila, např. na širších cestách v lese aneb v místech holých bez porostu, pak v polích, kopaly se jámy metr i více hluboké, a vždy se do hrobu kladlo více mrtvol, tu a tam až 100. Mrtvoly ležely oblečeny vesměs v pláštích, jen mrtvoly oloupené byly svléknuté, a tak stalo se, že při pohřbívání dozor mající Prus pokynul, aby sobě lidé pláště s mrtvol svlékli, že jich mohou dobře upotřebit.“ (Josef Volf: Vzpomínky na válku roku 1866)

 

Svíb - infotabule

Svíb – infotabule