Chlum

Bitva u Hradce Králové z 3. července 1866 byla svedena v širokém okolí obce Chlum, mezi Nechanicemi a Hořiněvsí. Jedny z nejkrvavějších bojů probíhaly v lese Svíb, 1 km severně od Chlumu. Během bitvy se svíbský les nacházel na hranici operačních úseků rakouského III. a IV. armádního sboru. Rakouský IV. armádní sbor měl být v postavení mezi obcemi Chlum a Neděliště, II. sbor v postavení mezi obcí Neděliště a řekou Labe, aby tak kryly rakouské pravé křídlo. Oba sbory se bez rozkazu vrchního velitele polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka postupně stočily o 90° do prostoru Máslojed a Hořiněvsi a tím odkryly pravé křídlo celé armády. To vedlo v odpoledních hodinách k proniknutí pruské 2. armády korunního prince Bedřicha Viléma až k obci Chlum.

 

podmaršálci armádního sboru Rakouska

podmaršálci armádního sboru Rakouska

 

Okolo 8. hodiny začaly čtyři prapory pruského předvoje 7. pěší divize postupovat proti severnímu a severozápadnímu okraji Svíbu, které byly tou dobou obsazeny jen třemi rakouskými setninami. Rakušané začali ustupovat a několika pruským setninám se podařilo pevně zachytit na nejvyšším bodě lesa u hřebenové cesty protínající Svíb od západu k východu. Tím dosáhly značné taktické výhody. Pravé křídlo pruského předvoje o síle dvou praporů proniklo severozápadní částí lesa a při svém dalším postupu jižním směrem narazilo na tři prapory brigády generálmajora Appiana (pěší pluk č. 46 a 62, prapor polních myslivců č. 4 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 8) od III. armádního sboru a po krátkém boji je zatlačilo. Jeden z rakouských praporů se stáhl ke své brigádě u Chlumu a zbylé dva zaujaly nové postavení u Čistěvsi. Dvě pruská oddělení podnikla výpad proti této vsi a donutila nepřítele k dalšímu ústupu. Levé křídlo pruského předvoje se zmocnilo části Svíbu a zahájilo boj se dvěma prapory rakouského  pěšího pluku č. 12 přicházejícího od východu.

V 9 hodin zasáhl do bitvy hlavní voj pruské 7. pěší divize a později i její záloha. Ve Svíbu a nejbližším okolí se tou dobou nacházelo 12 pruských praporů. Ty se snažily dosáhnout hřbetu výšiny bráněného čtyřmi prapory brigády generálmajora Brandensteina (pěší pluk č. 12 a 26, prapor polních myslivců č. 27. a baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. 4) od rakouského IV. armádního sboru, což se jim nakonec podařilo. Rakušané ustoupili zpět k Máslojedům, které držely dva prapory brigády generálmajora von Württemberga (pěší pluky č. 47 a 57, myslivecký prapor č. 20 a baterie č. 4 dělostřeleckého pluku č. 2) od II. armádního sboru. Západně od vesnice bojoval s Prusy rakouský prapor polních myslivců č. 20. Asi v 9.45 hodin se téměř celý Svíb ocitl v pruských rukou, jen jeho jihovýchodní část hájil i nadále rakouský prapor polních myslivců č. 13. Prusové však nebyli schopni vyjít z lesa, neboť je v šachu drželo rakouské dělostřelectvo stojící u Máslojed a dělostřelecké baterie na Chlumu.

Dvěma dalším brigádám IV. armádního sboru byl nařízen útok proti Svíbu. V 10 hodin brigáda generálmajora Fleischhackera  (pěší pluk č. 6 a 61, myslivecký prapor č. 13 a baterie č. 2 dělostřeleckého pluku č. 4) obsadila Čistěves a několikrát neúspěšně zaútočila na les Svíb. Část brigády plukovníka Poeckha (pěší pluky č. 37 a 51, myslivecký prapor č. 8 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 4) a dva prapory VIII. armádního sboru vnikly do jihovýchodní části lesa. Levé rakouské křídlo vytlačilo pruská oddělení postavená podél jižního okraje a dosáhlo západní části lesa. Rovněž střed Rakušanů postupoval vpřed a srazil Prusy z nejvyššího terénního bodu Svíbu. Prusové drželi výběžek lesa proti Máslojedům a posunuli se do zad 1. sledu Poeckhovy brigády, která se po příchodu dvou praporů od pruské 8. pěší divize ocitla

v kritickém postavení. Prusové se udrželi v lese, zatím co zbytky Poeckhovy brigády bojovaly o přežití.

Přidělenec IV. sboru polní podmaršálek Mollinary, který po těžkém zranění velitele sboru podmaršálek Festeticse převzal v 9.30 hodin velení sboru, si vyžádal pomoc od velitele II. sboru podmaršálka Thuna. Proto byla v 11.30 hodin vyslána k útoku proti Svíbu brigáda generálmajora Saffrana (pěší pluky č. 64 a 80, prapor polních myslivců č. 11 a baterie č. 3 dělostřeleckého pluku č. 2) a Württemberka. Za obrovských ztrát se jim téměř podařilo vyhnat Prusy z lesa, ale náhle se v jejich pravém boku objevila pruská 2. armáda korunního prince postupující od Dvora Králové nad Labem. Obě rakouské brigády ustoupily k Nedělištím. Během přesunů došlo k dalšímu boji mezi obránci Čistěvsi a odděleními pruských pěších pluků č. 27 a 67, které se také snažily vypudit Fleischhackerovu brigádu. Této brigádě nebyl doručen rozkaz k opuštění pozic a k ústupu je donutily až jednotky pruského gardového sboru. Ovšem některé ústupové trasy k Hradci Králové již ovládali Prusové, takže brigáda utrpěla další ztráty. V boji o les Svíb nakonec zvítězili pruští vojáci. Generálu Franseckymu se po celé dopoledne dařilo vázat aktivitu rakouského II. a IV. armádního sboru. Pouhých 14 pruských praporů odolalo náporu 39 rakouských praporů a silné dělostřelbě. Padlo zde asi 5 000 mužů, což představuje 1/3 padlých v celé bitvě.

Z celého královéhradeckého bojiště je právě v prostoru Svíbu největší koncentrace hrobů a pomníků. Celkem zde byly zřízeny nejméně 104 památky, z nichž je 35 pomníků, 1 pamětní deska, 44 hrobů označených kříži typu 302A a 24 křížů typu 302B.

 

Chlum - infotabule

Chlum – infotabule