Račice nad Trotinou

1. července 1866 postupovaly od Velichovek přes Račice k Nedělištím IV. a VIII. rakouský armádní sbor a armádní dělostřelecká záloha. Oba sbory se utábořily u Nedělišť. 3. července 1866,  kdy se na okolních polích odehrávala rozhodující bitva celé prusko-rakouské války, byl narychlo na nedalekou výšinu Horka povolán II. prapor pěšího pluku č. 69, aby zesílil pozice I. praporu téhož pluku. To se už čela pruských kolon 2. armády blížila k Račicím a Hořiněvsi.

 

Přechod vodního toku pruským vojskem

 

V Račicích se tou dobou shromažďoval rakouský I. prapor 80. pěšího pluku, který utrpěl těžké ztráty při útoku proti Svíbu. V lese nad trotinským mlýnem východně od Račic stál rakouský 9. myslivecký prapor od Henriquezovy brigády (pěší pluky č. 14 a 27, myslivecký prapor č. 9 a baterie č. 2 dělostřeleckého pluku č. 2). Ta se měla postavit vpravo vedle Thomovy brigády (pěší pluky č. 40 a 69, myslivecký prapor č. 2 a baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. 2), která se soustřeďovala na výšině nad obcí, proti níž postupovala pruská 11. pěší divize generálporučíka von Zastrow v síle 12 praporů. Ta ve 14. hodin překročila poblíž Teichmannova mlýna potok Trotinku a seřadila se pak severně od obce na výšině táhnoucí se k někdejšímu dvoru Frantov (Frantův dvůr). V 11,30 hod. zajela pruská divizní baterie u zmíněného dvora do palebného postavení a zahájila palbu proti výšině Rejdiště nad Hořiněvsí. Pruské 21. brigádě (gmjr. Hannenfeldt) bylo nařízeno, aby obsadila Račice a les pokrývající vrch Hořička. Pruský 50. pěší pluk narazil ve vsi jen na rozbitý I. prapor 80. pěšího pluku, který mu však nekladl odpor a velká část mužstva, kterou tvořili převážně Italové od Vicenzy, padla do zajetí. Prusové zde dobyli i praporní zástavu. Proti výšině Horka zaútočily dva prapory pruského 50. pluku, dvě setniny 10. pluku a od 12. pěší divize dva prapory 23. pluku spolu se dvěma setninami 6. mysliveckého praporu. Oba prapory rakouského 69. pěšího pluku, které stály na temeni vrchu, nemohly dlouho odolávat této přesile a stáhly se k Nedělištím. Prusové je pronásledovali směrem na Sendražice.

 

 

Z Račic nad Trotinou vybíhá k severu silnice na Lužany a asi po 500 m z ní odbočuje vpravo polní cesta, která po můstku překonává tok Trotiny těsně nad jejím soutokem s potokem Hustiřankou. Potok vytéká z údolí, jehož jižní stranu tvoří vrch Hořička a severní stranu bezejmenná výšina. U paty nejjižnějšího cípu této výšiny se nalézají trosky Spáleného mlýna (mlýn Kouty), v hustém porostu stráně severozápadně od tohoto mlýna stojí pomník e. č. 248. V nedalekých lázních Velichovky ve věži kostela Proměnění Páně je zachovaná neumělá kresba z roku 1866, zachycující portrét rakouského polního myslivce. Na velichovském hřbitově se nachází také pískovcový secesní pomník na hrobě rakouského kadeta Karla Sonnewenda z pěšího pluku č. 10.

 

Račice nad Trotinou - infotabule

Račice nad Trotinou – infotabule