Všestary

U Všestar se ráno 3. července 1866, před rozhodující bitvou prusko-rakouské války, soustředil rakouský VI. armádní sbor podmaršálka Ramminga. Tvořil část zálohy Severní armády, vedené polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem. Později rakouské zálohy postoupily k Dlouhým Dvorům.

Asi v 15,30 hod. byl VI. armádnímu sboru nařízen útok na Rozběřice a dobytí Chlumu obsazeného Prusy, neboť se jednalo o nejdůležitější místo rakouských postavení. U Všestar se seřadilo pravé křídlo VI. sboru, které tvořila brigáda plukovníka Waldstättena (pěší pluk č. 9 a 79, myslivecký prapor č. 6 a baterie č. 1 dělostřeleckého pluku č. X) a za ní stála brigáda generálmajora von Hertwecka (pěší pluk č. 41 a 56, myslivecký prapor č. 25 a baterie č. 2 dělostřeleckého pluku č. X). Waldstätten provedl útok proti Rozběřicím a po jejich dobytí dvakrát neúspěšně zaútočil proti Chlumu. Polní zbrojmistr Benedek, potom, co shledal marnost tohoto úsilí, nařídil ústup celého sboru ke Všestarům. Tam jednotlivé pluky a prapory, ohrožované od Světí pěchotou pruské 11. pěší divize generálmajora von Zastrowa, dorazily ve velkém zmatku a nepořádku. Po ztroskotání dalšího pokusu o opětovné dobytí Chlumu, tentokrát jednotkami I. armádního sboru podmaršálka Clam-Gallase, ustoupil VI. sbor k Hradci Králové. Obec obsadil Clam-Gallasův sbor. I ten byl však přinucen k ústupu, když byl ohrožován pruskou pěchotou postupující ve dvou proudech od Rozběřic a Světí. Rakouské dělostřelectvo, dosud kryjící ústup z návrší východně od Všestar, nakonec také ustoupilo.

 

Prusové postupují na Všestary

Prusové postupují na Všestary

 

Večer přijel do Všestar pruský král Vilém I. Stalo se tak v době, kdy vesnicí procházelo více jak 2 000 rakouských zajatců. Zde mu byla také doručena zpráva, že v hlavním stanu u Boru je očekáván korunním princem Bedřichem Vilémem, velitelem pruské 2. armády, která svým příchodem od severu rozhodla královéhradeckou bitvu a ve svých důsledcích i celou válku. Král proto ukončil návštěvu Všestar a nejkratší cestou odjel se svým štábem do Boru.

Po bitvě byla obec doslova zaplavena raněnými. Jejich počet není znám, ale po odsunu lehce raněných zůstalo v obci ještě 1 400 Prusů. Mnoho mrtvých vojáků bylo nalezeno v zahradách a po okolních polích. Na obecní louce (u dnešního koupaliště) byly vykopány dvě velké jámy ke společnému pohřbívání a rovněž tak i na farském poli za starým hřbitovem a na Pospíšilově poli (čp. 6). Údajně na farské zahradě bylo pohřbeno na tisíc vojáků. V okolí vsi se nachází ještě mnoho dalších hromadných hrobů, které již upadly v zapomenutí.

K dovršení tragédie vypukla ve Všestarech epidemie cholery, na kterou zemřelo 33 místních občanů, 387 rakouských a 100 pruských vojáků. Mnoho místních objektů bylo proměněno v lazarety, např. kostel Nejsvětější Trojice, stodoly u čp. 23, 28, 42, 43 a 50. Ve stodole usedlosti čp. 49 byla zřízena pitevna.

 

Vilém baron Ramming

Vilém baron Ramming

 

Památky z roku 1866

V kostele Nejsvětější Trojice je umístěn pomník ev. č. 428. Oltář při levé stěně chrámové lodi byl věnován památce rakouského mjr. Stanislause rytíře von Strzeleckiho od 51. pěšího pluku a dalším 13 rakouským důstojníkům. Roku 1868 nechala oltář zřídit manželka jmenovaného důstojníka.

Na zrušeném hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice stojí skupina pomníků ev. č. 14, 15, 128, 129 a 238. Památka ev. č. 14 je litinový pomník na vrcholu s vojenskými emblémy rakouského nadporučíka Josefa Wokala od 1. dělostřeleckého pluku. Věnován příbuznými a důstojníky pluku. Ev. č. 15 je malý pískovcový pomník s vysokým ozdobným litinovým křížem věnovaný rakouskému ppor. Ignazi Heydenovi od 11. praporu polních myslivců. (Na pomníku nesprávně uvedeno Hayden). Pomníky ev. č. 128 a 129 jsou kříže typu č. 12 (litinový brabantský kříž na pískovcovém pomníčku) na hrobě 8 pruských vojáků a 1 pruského vojína. Věnovány pruským řádem johanitů. Pomník ev. č. 238 je pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízen Komitétem 1866.

V jihovýchodní části obce, asi 50 m od železničního přejezdu směrem ke středu obce, stojí u plotu zahrady pomník ev. č. 290. Žulová stéla na pískovcovém soklu rakouského nápředníka Franze Köglera II. od osmiliberní pěší baterie č. 10 prvního dělostřeleckého pluku. Roku 1894 věnoval František Waldek.

Ve střední části obce, v uličce odbočující z hlavní obecní komunikace ke koupališti, najdeme pomník ev. č. 392. Pískovcová typová pyramida s nápisem „Zde odpočívá 7 rakouských a 30 pruských a 90 kroků odtud 150 rakouských vojáků“, nahrazuje původní kříž typu č. 302. Pomník věnován roku 1902 Komitétem 1866.

Na místním hřbitově je pochován znalec bojiště a rosnický kronikář škpt. Bohumír Tuhý (* 20. 11. 1889, † 23. 7. 1973).

 

Všestary - infotabule

Všestary – infotabule