Světí

Dne 3. července 1866, kdy se v prostoru Nechanice – Chlum – Hořiněves střetla rakouská Severní armáda polního zbrojmistra Ludvíka Benedeka se třemi samostatně postupujícími armádami pruského krále Viléma I., se obec Světí nacházela v týlu rakouských jednotek.

Při odpoledním ústupu Rakušanů, kdy byl pruskou I. gardovou divizí generálplukovníka Hillera von Gärtringen dobyt Chlum, se na návrší mezi Všestary a Světí postavily baterie 1. a 2. divize armádní dělostřelecké zálohy plukovníka Tillera (baterie č. 2, 3, 4, 7, 8, 9, a 10 od VI. a č. 6 od XII. dělostřeleckého pluku) a I. sboru podmaršálka Clam-Gallase, aby palbou zadržovaly Prusy.

 

odpočívající Prusové

odpočívající Prusové

 

Od severu se však drala k obci pruská pěchota 11. pěší divize generálmajora von Zastrowa, proti níž se vrhli jezdci hulánského pluku č. 10. Jízda byla sice odražena, ale rakouské dělostřelectvo dokázalo dotírající Prusy zastavit. Od Všestar, odkud musel ustoupit VI. a I. armádní sbor, se však v tu dobu k rakouským bateriím začala blížit pruská pěchota sestupující z dobytého Chlumu. Také pruské dělostřelectvo postavené u Chlumu je začalo ostřelovat, a proto statečným dělostřelcům nezbylo, než ustoupit na linii Bříza – Předměřice. Zde se ještě jednou postavili postupující pruské přesile.

Bitva pomalu končila, ale utrpení místních lidí teprve začalo. Následovala pruská okupace. V pamětní knize obce Všestary se k válce roku 1866 mimo jiné píše: „Po dobytí výšiny chlumské utábořila se pruská vojska v okolí obce zdejší i obcí vůkolních. Mimo vojska utábořeného za obcí k Rozběřicům na poli farním byl jeden tábor vojska pruského u Světí na poli, a dále na pozemcích světských občanů, kde vojsko tábořilo asi 14 dní. Na těchto pozemcích mělo postavené stany, ve kterých bylo ubytováno. Uprostřed tábora na pozemku katastru obce Světí byl postaven stan, v němž ubytován byl velící generál.“

Na zámečku, v kostele, usedlosti čp. 29 i jiných vhodných místech byly po bitvě u Hradce Králové umístěny lazarety.

 

generálplukovník Hiller von Gartringen

generálplukovník Hiller von Gartringen

 

Památky z roku 1866

Na místním hřbitově se nacházejí pomníky ev. č. 231, 234 a 235. Památka ev. č. 231 je pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem vojákům padlým v obvodu obce. Zřízeno Komitétem 1866.

Pomník ev. č. 234 je kříž typu č. 12 (litinový brabantský kříž na pískovcovém pomníčku) pruského vojína Grundela od 1. hornoslezského pěšího pluku č. 22 a jednoho neznámého pruského vojína. Věnován pruským řádem johanitů roku 1866.

Pomník ev. č. 235, ozdobný litinový kříž (v současnosti ulomen v polovině)

na pískovcovém podstavci připomíná rakouského ppor. Victora rytíře von Guttenberga od 42. pěšího pluku.

 

Kronika

V pamětní knize Obecné školy Nepasice je zaznamenána tato událost: „Nejkrutější bitva byla u Králova Hradce za Chlumem, a sice dne 3. července. Toho dne od samého jitra až do večera byla tak silná a nepřetržitá střelba, vyhlíželo to zde tak jak blízké velké hřmění. Zapisovatel těchto dějin Václav Pospíšil, zdejší učitel, byl se svým synem Václavem dne 3. t. m., když válka nejkrutější byla, as okolo 3. hodiny odpoledne mezi Světi, Chlumem a Všestary as vprostřed pro podivanou na památku; stáli jsme tam as malou 1/4 hodinu a tu vpravo as 80 kroků naši vypálili z děla, a tu jsme se dali silně na útěk ku Světi; na levém křídle udatně bojovali Sasi, na pravém naše pěchota nemohla však odolati Prusům, z Chlumu hřměly naše děla, a pak chytil Chlum, a když podruhé hořel, tu jsme po té ráně již utíkali. Pod Chlumem k Všestarům stálo veliké množství pěšího vojska, ale ani ránu nedali, jiné žádné rezervo tam nebylo, jen pouze armáda bojující. Přiběhli jsme ke Světi, tu plnou vesnicej a cestou i po polích táhlo vojsko, nejvíce na koních, k Hradci. Tak to bylo na všech cestách, přes které jsme k domovu šli. Přišli jsme za Podhůru (Svinárka) na silnici, tu táhlo plnou silnicej od Hradce vojsko všeho druhu, zmíchané a raněné, tak s vojskem jsme šli až domů. Netáhlo to vojsko tak jen do večera, ale celou noc, celou středu a něco i ve čtvrtek.“

 

Světí - infotabule

Světí – infotabule