Hrádek

Před královéhradeckou bitvou tábořila na Hrádku část saské divize generálporučíka Schimpffa. Přední saské stráže, stojící od Starých Nechanic přes Kunčice k Radíkovicím, zajišťoval 11. pěší prapor a eskadrona jízdy. Po ústupu od Nechanic vyklidili Sasové i Hrádek a zaujali postavení u Dolního Přímu a Probluze. Pěší pluky č. 33. a 35 pruské Labské armády generála pěchoty von Bittenfelda obsadily obec Hrádek.

V 11,30 hod. se gen. Bittenfeld rozhodl obchvatem zaútočit proti Probluzi, protože ze silné kanonády přicházející od severu usoudil, že pruská 1. armáda prince Bedřicha Karla se dostala do potíží. U vsi zůstala stát pouze Goltzova 14. jízdní brigáda, ostatní, 15. pěší divize generálporučíka von Cansteina a dva husarské pluky č. 7 a 11, měly rozkaz postupovat směrem k Hornímu Přímu. Na čele postupovala 30. pěší brigáda generálmajora von Glasenappa a za ní 29. pěší brigáda generálmajora von Stückradta. Pruský útok proti hlavním silám saského armádního sboru korunního prince Alberta byl odražen.

 

střet pruských a saských vojsk

střet pruských a saských vojsk

 

Saský princ, povzbuzen tímto úspěchem, nařídil ve 12 hod. zaútočit na Hrádek od Probluze a Dolního Přímu s celou svou tělesnou brigádou plukovníka barona Hausena (pěší prapory č. 13, 14, 15, 16 a myslivecký prapor č. 4). Postupně okolo 13,30 hod. se k ní přidal 4. myslivecký prapor a z pravého křídla od Popovic saská 2. pěší brigáda plukovníka Hakeho (pěší prapor č. 5, 6, 7, 8 a myslivecký prapor č. 2). Jednotky byly podporovány saským dělostřelectvem a čtyřmi rakouskými bateriemi VIII. armádního sboru generálmajora Webera.

Opakovaný útok byl díky zdržení rakouského VIII. armádního sboru, který měl Sasy posílit, zastaven a ani další pokus odrazit nastupující Prusy, vedený přes Přímský les, se nezdařil. Levé rakousko-saské křídlo tak bylo donuceno k organizovanému ústupu k Bříze.

V pamětní knize města Nechanice se mimo jiné píše: „Výšina u hrádovského kostela poskytuje nejkrásnější vyhlídku do nížin mezi Přím, Lubno, k Probluzi, tady Sasíci z Jehlického vrchu a naše jízdectvo, které Sasíkům přiděleno bylo, spátečně postupovat měli, aby se na výšinách k Vysokému Přímu a Probluzi s rakouskými voji spojiti mohla. Prusové nastavěli děl po celé výšině u hrádovského kostela a překazili Sasíkům zpáteční postup údolmi, neb tam strašně granáty pouštěli. Pruská pěchota pustila se vpravo od hrádovského kostela rychlými pochody údolmi do přímských lesů, které se rozprostírají na výšině u Vysokého Přímu, kde rakouské vojsko očekávalo.“

 

jezdecká bitva

jezdecká bitva

 

Památky z roku 1866

Na pastvině u lesa, asi 150 m od jihozápadního okraje obce, stojí pomník ev. č. 123. Mohutná typová pískovcová pyramida s dělovým křížem z téhož materiálu stojí na hrobě 55 rakouských, 36 pruských a 26 saských vojáků. Věnováno pruským řádem johanitů.

Na hřbitově u kostela sv. Jiří je skupina pomníků ev. č. 70 – 75, 170 a 171. Památka ev. č. 70 je pískovcový pomník s vysokým litinovým křížem rakouského mjr. Adolfa von Kardowy od 45. pěšího pluku. Zhotovil I. Körösi ze Štýrského Hradce. Věnovala rodina roku 1866.

Ev. č. 71 pískovcový pomník s vysokým litinovým křížem rakouského ppor. Julia Soppeho od 45. pěšího pluku. Věnovala rodina roku 1866.

Pomník ev. č. 72 z hadce s křížem z téhož materiálu je saského npor. Woldemara Schulze od 14. pěšího praporu. Věnovala rodina roku 1866. (Na pomníku je chybné číslo 162.)

Pískovcový hranolový pomník ev. č. 73 rakouského ppor. Gustava Strádala od 29. praporu polních myslivců. Věnovala rodina roku 1866.

Ev. č. 74 pískovcový pomník s křížem z téhož materiálu rakouského npor. Kaspara Vogela od 31. praporu polních myslivců. Věnovala rodina roku 1866.

Pomník ev. č. 75 kříž typu č. 12 (litinový brabantský kříž na pískovcovém pomníčku) pruského vojína J. Schaffse. Věnován pruským řádem johanitů roku 1866.

Památka ev. č. 170 nízký pískovcový pultový pomník pruského por. Hermanna Otty Wilhelma Madelunga od 7. westfálského pěšího pluku č. 56. Věnován rodinou.

Ev. č. 171 kříž typu č. 12 (litinový brabantský kříž na pískovcovém pomníčku) na hrobě pruského vojína Friedricha Wilhelma Goerdta. Věnován pruským řádem johanitů.

 

Hrádek - infotabule

Hrádek – infotabule